• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 317

64 Descărcări

Revocată prin HCL S2 nr. 66/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind sistematizarea, reabilitarea şi întreţinereaactualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

       -  Expunerea de motive a consilierilor locali USR, privind sistematizarea, reabilitarea şi întreţinerea actualelor terenuri de joacă din Sectorul 2;

       -  Amendamentul doamnei consilier local Neagu Anda Cristina, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

       - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

În baza evidenţei terenurilor de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, în Bucureşti la data de 21.09.2017, cuprinsăîn Anexa la Expunerea de motive,

            Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 103609/20.09.2018 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;
 • Adresa nr. 8762/R/27.08.2018 emisă de Administrația Domeniului Public Sector 2 și înregistrată cu nr. 93860/28.08.2018 la Primăria Sectorului 2 București;
 • Raportul de specialitate nr. 77727/23.07.2018 întocmit de Direcția Urbanism Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București, privind situația juridică a parcurilor de pe raza sectorului 2 și a terenurilor de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 București;

În conformitate cu:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţăşi de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

- Ordinul nr. 98/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienăşi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Normele de igienăşi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea standardelor europene referitoare la echipamentele pentru spaţiile de joacăşi suprafeţele spaţiilor de joacă SR EN 1176/2008 şi 1177/2008:

 • SR EN 1176-1:2008 Echipamente pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 1 - Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare ;
 • SR EN 1176-2:2008 Echipamente pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 2-  Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne ; - SR EN 1176-3 2008 Echipamente pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane ;
 • SR EN 1176-4:2008 Echipamente pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu ;
 • SR EN 1176-5:2008 Echipamente pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru carusele;
 • SR EN 1176-6:2008 Echipamente pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante;
 • SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere si de utilizare ; - SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 10: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru echipamente de joaca în totalitate închise;
 • SR EN 1176-11:2008 Echipamente pentru spaţii de joaca şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 11: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru reţele tridimensionale;
 • SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de şocuri, pentru suprafeţele spaţiilor de joaca. Determinarea înălțimii critice de cădere.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și m) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă iniţierea de către Administraţia Domeniului Public Sector 2 a unui program de reabilitare a tuturor locurilor de joacă aflate în administrarea sa şi identificate în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 5 file.

 

Art.2. Pentru o dezvoltare fizică, psihicăşi emoţională armonioasă a utilizatorilor, sunt necesare:

1) Asigurarea siguranţei copiilor care folosesc un echipament de joacă, a celorlalţi copii şi a persoanelor aparţinătoare/însoţitoare şi prevenirea accidentării pe terenul de joacă, prin:

(a) Instalarea, sau unde există deja, reabilitarea covorului de tartan (covor antitraumă) pe întreaga suprafaţă de joacă;

(b) Verificarea existenţei şi funcţionării echipamentelor de joacă, repararea celor defecte şi înlocuirea celor uzate fizic şi moral;

(c) Verificarea respectării specificaţiilor producătorului în cazul echipamentelor de joacă cu risc mare de accidentare, leagăn balansat, scrânciob, roată, tobogan etc astfel încât să nu prezinte pericol pentru alţi copii aflaţi pe terenul de joacă;

(d) Montarea unui număr suficient de bănci, repararea celor existente, vopsirea şi reabilitarea acestora;

2) Protejarea împotriva accidentelor rutiere, în cazul terenurilor de joacă aflate în spaţiu liber, în afara parcurilor şi încadrate pe minim o latură de un drum public sau o parcare, prin:

(a) Plantarea de garduri vii, sau în lipsa spaţiului, montarea de garduri obişnuite - acolo unde nu existăşi este necesar - sau reabilitarea celor existente, care nu satisfac prezenta cerinţă;

(b) Evitarea poziţionării către stradă a porţii de acces în locul de joacă;

3) Asigurarea unei stări de bine copiilor şi de confort aparţinătorilor/însoţitorilor, prin accesul la spaţii de joacă propice pentru stimularea exerciţiilor fizice, imaginaţiei, sociabilităţii etc.şi care să asigure, în acelaşi timp, relaxarea adulţilor care însoţesc copiii, astfel:

(a) Gardurile, porţile, împrejmuirile, coşurile de gunoi (obligatoriu cu sac gunoi) vor avea un aspect plăcut, cu un stil estetico-urbanistic unitar, pentru a contribui la identitatea Sectorului 2;

(b) Amenajarea spaţiilor verzi din incinta locului de joacă, conform nevoilor din teren, astfel încât acestea să fie acoperite de iarbăşi în măsura posibilităţii să se planteze arbuşti, copaci, gard viu.În cazul în care este necesar, gardul viu existent şi degradat va fi replantat. Extragerea cioturilor de arbori şi îndepărtarea bolovanilor, pietrelor şi altor obiecte care pot produce traume copiilor;

(c) Denumirea fiecărui loc de joacăşi schimbarea însemnelor ce conțin nume de persoane, cu nume de instituții (Primăria Sector 2 şi Consiliul Local Sector 2).

(d) Montarea în fiecare loc de joacă a regulamentului prevăzut în Anexa 3, precum şi a numărul de telefon al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, care răspunde de administrare şi unde pot fi anunţate defecţiunile şi deteriorarea acestora, programul periodic de curăţenie, iar pe echipamentele de joacă a unor plăcuţe cu instrucţiunile de folosire;

(e) Amenajarea şi întreţinerea aleilor din zonele de joacăşi din jurul acestora;

(f) Iluminare corespunzătoare a locurilor de joacă.

 

Art.3.Se aprobă iniţierea de către Administraţia Domeniului Public Sector 2 a unui program de întreţinere periodică a locurilor de joacă aflate în administrarea sa şi identificate în Anexa 1, inclusiv:

1) Buna funcţionare şi utilizare a locurilor de joacă prin:

(a) Verificarea tehnică a echipamentelor de joacă, săptămânal şi întreţinerea periodică aşa cum este prevăzut în specificaţiile producătorului;

(b) În sezonul rece, deszăpezirea căilor de acces şi a locului de joacăşi aplicarea de tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului;

2) Prevenirea îmbolnăvirii copiilor şi aparţinătorilor/însoţitorilor acestora, de boli cu transmitere prin vectori sau indirect, printr-un complex de măsuri cu caracter permanent, periodic şi ocazional, astfel:

(a) Întreţinerea spaţiilor verzi existente în incinta locurilor de joacă, conform nevoilor din teren, iarba udată, cosită, copacii toaletaţi şi vopsiţi cu vopsea ecologică până la nivelul de 1,50 m, arbuştii şi gardul viu, de asemenea, toaletaţi.

(b) Servicii complete de curățenie, de cel puţin două ori pe săptămână, de către personal special, desemnat numai pentru curăţarea locurilor de joacă ; clarificare şi stabilire a obligaţiilor ce revin Primăriei Sector 2/ADP Sector 2 (program curăţenie, stabilit şi afişat);

(c) Evacuarea deşeurilor se va face zilnic în anotimpul cald (1 aprilie – 1 octombrie) şi la cel mult 3 zile în anotimpul rece (1 octombrie – 1 aprilie);

(d) Spălarea periodică a suprafeţelor antitraumă/covor de tartan, exceptând perioadele in care va fi nevoie de deszăpezire şi aplicarea de tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului;

 

Art.4.Se aprobă realizarea de către Administraţia Domeniului Public Sector 2 a unei hărţi online cu adresa și coordonatele GPS ale tuturor locurilor de joacă, disponibilă pe site-ul Primăriei Sectorului 2 Bucure;ti,  pentru a putea fi identificate  mai ușor de către părinți;

 

Art.5.Se aprobă efectuarea de către inspectorii Administraţiei Domeniului Public Sector 2 a controalelor lunare, dar şi inopinat, având ca ţinte principale:

1) Punerea în operăşi menţinerea în parametrii menționați în prezenta hotărâre  a tuturor locurilor de joacă;

2) Verificarea conformităţii lucrărilor şi respectarea termenelor de mentenanţă a furnizorilor de servicii.

3) Rezultatele controalelor vor fi trecute lunar pe site-ul Primăriei Sector 2 şi în Registrul de control al Administraţia Domeniului Public Sector 2.

 

Art.6.Se aprobă Regulamentul de folosire a terenurilor şi echipamentelor de joacăşi informaţiile utile pentru beneficiari, conform  Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 3 file și care face parte integrantă din aceasta.

 

Art.7.Administraţia Domeniului Public Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUȘCAȘU MARIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 317

Bucureşti, 27.09.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 317.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:774 Vizualizări
Descărcare: 64 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE