• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre nr. 005

80 Descărcări

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 289/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019 – 2020;

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 5677/16.01.2019 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 6984/21.01.2019 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Conform nr. 41702/10.01.2019 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrat la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 323/11.01.2019, prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2019 – 2020;

- Avizul Conform nr. 44100/10.01.2019 emis de către Ministerul Educaţiei Naţionale, înregistrat la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 308/11.01.2019, privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal pentru anul şcolar 2019 - 2020;

- Adresa Şcolii Primare Montessori MSB-MKB înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 14623/14.11.2018;

            - Adresa S.C Happy Learning Point S.R.L înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 16681/17.12.2018;

 

            - Adresa nr. 1595382/1509/27.02.2018 emisă de către Primăria Municipiului Bucureşti  - Direcţia Patrimoniu – Serviciul Cadastru înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 2402/12.03.2018;

  -  Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

            -  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12003    48 10 201   0 17>Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative  nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti; 

-  Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3753/2011  privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4561/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ,, Angel' s Academy” din Municipiul Bucureşti;

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4906/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ,, Kids First” din Municipiul Bucureşti                                                                                   

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 - 2020;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 412/2018 privind excluderea din lista anexă la H.C.G.M.B nr. 271/2002 modificatăşi completată prin H.C.G.M.B nr. 109/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a unei părţi din imobilul situat în str. Fierari nr. 5, sector 2

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 354/2018 privind administrarea de către Consiliul Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului situat în Str. Fierari nr. 5, Sector 2, cu destinaţia de spaţiu pentru activităţi specifice desfăşurării actului educaţional - semiinternat de către Şcoala Gimanzială nr. 24.

 

              În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar        2019 - 2020, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar  2019 - 2020, conform anexei nr. 2.

(3) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar şi pentru activităţi extraşcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2019 - 2020, conform anexei nr. 3.

(4 ) Anexele nr.1-3 conţin un număr de 8 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 
 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 5

Bucureşti, 30.01.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                  

Denumire fișier: 5.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:477 Vizualizări
Descărcare: 80 times
Data creării: 05-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE