• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 289

43 Descărcări

Modifică/completează   HCL S2 nr. 5/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019 – 2020;

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 135634/17.09.2019 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 135892/19.09.2019 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Conform nr. 41702/10.01.2019 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrat la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 323/11.01.2019, prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2019 – 2020;

          - Avizul Conform nr. 44100/10.01.2019 emis de către Ministerul Educaţiei Naţionale, înregistrat la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 308/11.01.2019, privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal pentru anul şcolar 2019 - 2020;

          - Avizul Conform nr. 17717/28.08.2019 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat completarea şi modificarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul școlar 2019 – 2020;

 

          - Avizul nr. 10/13.09.2019 emis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti, avînd ca obiect atribuirea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional “Şcoala Centrală”;

          - Adresa nr. 1691767/25672/25.01.2019 emisă de către Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Patrimoniu - Serviciul Cadastru înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar cu nr. 1377/01.02.2019 prin care s-a comunicat faptul că imobilul în care funcţionează Grădiniţa nr. 280 a primit la nivelul anului 1983 numărul poştal 4 pe Strada Delfinului, fosta stradă Cocostîrcului fiind desfinţată la nivelul anului 1986;

          - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

            -  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educației Naţionale nr. 3732/2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020, cu modifcările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4431/05.07.2019 privind acordarea titlului de “Colegiu Naţional” Şcolii Centrale din Municipiul Bucureşti;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019 – 2020

 

              În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019 – 2020 se modificăşi se completează conform anexei ce cuprinde o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

 

Art. III Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 
 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 289

Bucureşti, 27.09.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

Denumire fișier: 289.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:324 Vizualizări
Descărcare: 43 times
Data creării: 03-10-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE