• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre nr. 007

75 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 113/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii Construire complex sportiv şcolar  la Şcoala Gimnazială nr. 51”;

Analizând:

       - Nota de fundamentare nr. 162/21.01.2019 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

      - Raportul de specialitate nr. 8146/22.01.2019 întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

  • Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 22.01.2019 a Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017, cu modificările și completările ulterioare;

      -  Certificatul de urbanism nr. 1762/32 ”H” din 19.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 al Municipiului București;

     - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului României nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009
privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008";

           - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017.

În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art.1  (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii “Construire complex sportiv şcolar la imobilul din Bucureşti, Str. Herţa nr. 1, Sector 2, aflat în folosinţa Şcolii Gimnazială nr. 51”.

                       (2) Obiectivul de investiţii şi valoarea totală a lucrărilor este detaliatăîn anexele nr. 1 și 2 ce cuprind un număr de 7 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

         (3) Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii.

 

          Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                                                    

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                         

    Hotărârea nr. 7

Bucureşti, 30.01.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 7.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:475 Vizualizări
Descărcare: 75 times
Data creării: 05-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE