• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 113

12 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 7/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 31.03.2021;

         Luând în considerare proiectul de hotărâreinițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construire complex sportiv şcolar la imobilul din Bucureşti, str. Herţa nr. 1, Sector 2 aflat în folosinţaŞcolii Gimnaziale  nr. 51” și actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 7/2019;

         Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr. 624/12.02.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 42779/22.03.2021 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul favorabil nr. 6/02.03.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înfiinţată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.257/16.02.2021;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr.51”.

 

În temeiul art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

          Art.I.(1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiții „Construire complex sportiv școlar la imobilul din București, str. Herța nr. 1, Sector 2, aflat în folosința Şcolii Gimnaziale nr. 51”, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aprobați prin  H.C.L. Sector 2 nr. 7/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “ Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr. 51”, conform anexelor nr. 2 şi nr. 3.

(3) Anexele nr. 1-3 conţin un numar de 179 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II.Hotărârârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr. 51”, se modificăși se completează potrivit prezentei.

 

          Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

 

          Art.IV.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

  SĂFTOIU  ELWIS-CLAUDIU                                                SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

                                                                                                                                 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

Hotărâre nr. 113

Bucureşti,  31.03.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 182 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 113.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:43 Vizualizări
Descărcare: 12 times
Data creării: 06-04-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE