• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 213

81 Descărcări

Modifică/completează   HCL S2 nr. 8/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

           Analizând:

 • Referatul de aprobare privind oportunitatea modificării şi completării C.L. Sector 2 nr. 8/2019;
 • Raportul de specialitate nr. 99963/12.07.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;
 • Raportul de specialitate nr. 100912/16.07.2019 prezentat de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 100962/16.07.2019 Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;        

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I. Se modificăşi se completează anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, după cum urmează:

 • Se completează Articolul 84 prin introducerea unui nou alineat, după alineatul (2), care va avea următorul conținut:

 

Art. 84. (…)

         (3). Prin excepție de la alin. (2), în cazul procedurilor de negociere aflate deja în derulare la data intrării în vigoare a H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019, vor fi luate în considerare rapoartele de expertiză tehnică evaluatorie contractate/întocmite deja.

 

 • Articolul 92 alineatul (2) se abrogă.
 • Articolul 93 alineatul (4) se abrogă.
 • Articolul 94 alineatul (1) se modificăşi se completează, şi va avea următorul conţinut:

 

„(1) Decizia privind prețul negociat se adoptă cu majoritate de voturi de către membrii comisiei de negociere și se consemneazăîntr-un proces – verbal.”

 

 • Articolul 96 alineatul (3) litera b) se modificăşi se completează, şi va avea următorul conţinut:

 

„Art. 96 (…)

     (3) (…)

 1. b) nota de fundamentare va fi înaintată departamentului de achiziții publice din cadrul Primariei Sectorului 2 al Municipiului București pentru a se demara procedura de achiziție publică.”

 

           Art. II. (1) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

             (2) Întreaga procedură internă privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București va respecta dispoziţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art. IV. Prezenta Hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                          DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

Hotărârea nr. 213

Bucureşti, 18.07.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.       

 

 

Denumire fișier: 213.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:425 Vizualizări
Descărcare: 81 times
Data creării: 24-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE