• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 088 din 2021

61 Descărcări

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 86/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru de Zi/Creșăîn clădirea S(p)+P+1 situatăîn strada Caroteni nr. 21-23, Sector 2, București”;

Analizând:

 • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr. 172341/09.12.2020 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 172343/09.12.2020 prezentat de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 26941/19.02.2021 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;
 • Avizul favorabil nr. 01/18.02.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia nr. 47/2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019";
 • Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 353/2019.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu  art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii votului valabil exprimat

 

H O T Ă R ĂȘ T E

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare Centru de Zi/Creșăîn clădirea S(p)+P+1 situatăîn strada Caroteni nr.21-23, Sector 2, București”, potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce cuprind un număr de 5 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Valoarea totală a investiției prevăzută la art. 1 este de 3.575.000,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M= 2.325.497,40 lei, și va fi finanțată integral din bugetul local al Sectorului 2 (din care au fost executate Expertiza tehnicăîn valoare de 30.226,00 lei inclusiv TVA și D.A.L.I.în valoare de 50.694,00 lei inclusiv TVA).

Art. 3 (1) Lucrările reprezentând ,,Amenajare Centru de Zi/Creșăîn clădirea S(p)+P+1 situatăîn strada Caroteni nr.21-23, Sector 2, București”, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

             (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor, în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții.

            (3) Se deleagă directorului General al Direcție Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică aferente relizării obiectivului prevăzut la art. 1.

Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

  

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 
 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 88

Bucureşti, 25.02.2021

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini,inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 88.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:294 Vizualizări
Descărcare: 61 times
Data creării: 02-03-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE