• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 169

52 Descărcări

Revocă  HCL S2 nr. 254/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară astăzi, 27.05.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dedna Alexandra Elena Chirilă, consilier local,pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de dna Alexandra-Elena Chirilă, consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 2256/11.05.2021 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrată la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Sector 2 sub nr. 70143/12.05.2021;
 • Raportul de specialitate nr. 69794/12.05.2021 prezentat de Serviciul Juridic, Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 68678/13.05.2021 prezentat de Serviciul Învăţământ şi Relaţii cu Societatea Civilă, Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul executivului nr. 1825/26.05.2021 şi Completarea nr. 1827/27.05.2021 la amendament, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al şedinţei Consiliului Local Sector 2 din data de 27.05.2021;
 • Anunţul Public nr. 47554/29.03.2021 privind aducerea la cunoştinţă publicăîn temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, Minuta şedinţei publice din data de 26.04.2021, publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 2 la secţiunea «Proiecte supuse dezbaterii publice»şi propunerile formulate în cadrul consultării şi dezbaterii publice;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Relaţii cu Mediul Economic, Protecţia Consumatorului şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarul Sectorului 2 nr. 810/04.05.2021 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărȃrea Consiliului Local Sector 2 nr. 244/2018 privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparţinând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. (l) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul-cadru privind accesul şi modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ preuniversitar de stat şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform anexei ce conține un număr de 6 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 254/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 se abrogă.

 

            Art.3.Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

PELLEGRINI MARIUS-OVIDIU

 
 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 169

Bucureşti, 27.05.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 169-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:100 Vizualizări
Descărcare: 52 times
Data creării: 02-06-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE