• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 206 din 2021

55 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 358/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 10.06.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind emiterea acordului de principiu pentru înstrăinarea unui imobil de către Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2;

        Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 82977/04.06.2021 întocmit de Direcția Juridică Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr.73343/21.05.2021 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 55961/14.05.2021 întocmit de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei  Juridice,  Ordine și Liniște  Publică,  Apărarea Drepturilor

Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;

 • Avizul Comisiei de Buget – Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;
 • Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;
 • Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 810/04.05.2021 privind exercitatea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie,  Contencios – Administrativ, a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

         Având în vedere reglementările cuprinse în :

 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind  Codul  civil,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare ;

 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 214/2020 privind acceptarea  unei moșteniri/legat cu titlu particular de către Direcția Generală de Asistență Socilăși Protecția Copilului Sector 2- Centrul de primire copii în regim de urgență “ Cireșarii”;
 • Certificatul de Legatar cu titlu particular Nr. 90/ 14.12.2020, întocmit de către Biroul Individual Notarial ______________;

 

           În temeiul art. 139 alin. (2) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) și alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

         

         În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

          Art.1 (1) Se emite acordul de principiu al Consiliului Local Sector 2 cu privire la înstrăinarea de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2  a cotei de ½ din apartamentul ______ situat în Mun. București,                       ___________________  Sector 1, înscris în Cartea Funciară Nr. 252868-C1-U36.

 

                    (2) Înstrăinarea se va realiza în condițiile legii, cu respectarea procedurii ce va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2.

 

         Art.2 Sumele rezultate din înstrăinarea cotei de ½ din imobilul prevăzut la art.1 se vor constitui venituri la bugetul local al Sectorului 2 și vor fi alocate ulterior în bugetul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2,  conform destinației pe care a avut-o bunul primit ca donație și valorificat prin vânzare, respectiv realizarea unor investiții în domeniul protecției copilului.

 

          Art.3 Se împuternicește Directorul General să semneze contractul de vânzare-cumpărare, în numele și pentru Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, precum și înscrisurile necesare perfectării tranzacției, conform actelor normative aplicabile.

 

         Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.5  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                             

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

  PELLEGRINI MARIUS-OVIDIU                                    SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

                                                                                                                        ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 206

Bucureşti, 10.06.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.06.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: 206-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:292 Vizualizări
Descărcare: 55 times
Data creării: 14-06-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE