• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 222 din 2021

63 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 85/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.07.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 86257/25.06.2021 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 99083/01.07.2021 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 810/04.05.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 14 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, astfel cum a fost modificată prin H.G nr. 417/2018;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 85/2021 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 353/2019:
 • Hotărârea Colegiului Director nr. 9/29.06.2021 pentru avizarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 85/25.02.2021 privind aprobarea componenței Colegiului Director al D.G.A.S.P.C Sector 2.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 se modificăși se completează conform anexei ce conține o paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Primarul Sectorului 2, Secretarul General al Sectorului 2 și Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.3.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

PELLEGRINI MARIUS-OVIDIU

 
 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 222

Bucureşti, 22.07.2021

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.07.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 222-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:419 Vizualizări
Descărcare: 63 times
Data creării: 27-07-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE