• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 111

8 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea  Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, cu modificările ulterioare;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 80594/28.11.2011 întocmit de Direcţia Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 16781/29.11.2011 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul favorabil nr. 912193/09.11.2011 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 2;

- Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 24066/P/23.11.2011;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea Poliţiei Locale nr. 155/12.07.2010;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1.332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 21/2011 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2.

                        (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliţiei Locale Sector 2 este 356, din care 35 funcţii de conducere şi 321 funcţii de execuţie (285 operative).

                        (3) Numărul total al funcţiilor publice este 316, din care 34 funcţii publice de conducere şi 282 funcţii publice de execuţie (259 operative).

                        (4) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 56 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. (1)  Primarul Sectorului 2 poate transfera/transforma/modifica funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcţii publice).

  (2)   Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor respective de funcţii publice se fac cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.

 

Art.3. Anexele Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/03.02.2011 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2 se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre.

 

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 rămân aplicabile.

 

           Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                           (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                             SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                         TOMA ŞUTRU         

 

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 111

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 111.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:226 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE