• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 144

18 Descărcări

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 264/2018HCL S2 nr. 202/2019HCL S2 nr. 117/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 02.10.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  ,,Ion I. C. Brătianu”;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 84164 din data de 18.09.2017 întocmit  de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

        - Raportul de specialitate nr. 86158 din data de 21.09.2017 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

         - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 21.09.2017 a Comisiei tehnico-economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017;

-Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

În  temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) precum și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,   

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.l. Se aprobă documentația tehnico – economică  faza DALI și indicatorii tehnico – economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  ,,Ion I. C. Brătianu”, potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   

Art.2. Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte și Direcția Achiziții și Contracte Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 144

București, 02.10.2017

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 02.10.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                                                                                       

Denumire fișier: 144.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:290 Vizualizări
Descărcare: 18 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE