• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 264

27 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 202/2019HCL S2 nr. 117/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 144/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  Ion I. C. Brătianu”;

Analizând:

        -  Raportul de specialitate nr. 91457 din data de 22.08.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele  publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

       - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

       - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

În  temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I.Se modifică valoarea totală a proiectului prevăzutăîn anexa nr.1 și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  ,,Ion I. C. Brătianu” de la suma inițiala de 6.206.520,87 lei inclusiv TVA, la suma de 6.206.520,86 lei inclusiv TVA.

 

Art. II.Se modificăși se completează anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”, conform anexei ce cuprinde un număr de 14 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. III.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico–economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic Ion I. C. Brătianu”, rămân aplicabile.

 

Art. IV.Primarul Sectorului 2 și Direcția Management Proiecte și vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

                                                    

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                            CONSTANTIN ANGELA                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN  LEGEA

  1.           215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                        ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 264

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 17 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 264.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:272 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE