• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 202

27 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 117/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 264/2018HCL S2 nr. 144/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  ,,Ion I. C. Brătianu”>> astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 98687/10.07.2019 prezentat de Direcţia Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;
 • Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;
 • Contractul de finanțare nr. 3561/18.12.2018 și Cererea de finanțare pentru implementarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>.

    

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;          

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, respectiv art. I se modificăși completează având următorul conținut:

        ,,Art. I Se modifică valoarea totală a proiectului prevăzutăîn anexa nr.1 și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, de la suma aprobată inițial de 6.206.520,86 lei inclusiv TVA, la suma actualizată de 7.232.428,04 lei inclusiv TVA.”

 

Art. II  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, respectiv art. II se modificăși completează având următorul conținut:

          ,,Art. II Se modificăși se completează anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 ce cuprind 25 de pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  ,,Ion I. C. Brătianu”>>, astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, rămân aplicabile.

 

 Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Echipa de implementare a proiectului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

Hotărârea nr. 202

Bucureşti, 18.07.2019

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 28 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.        

Denumire fișier: 202.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:347 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 24-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE