• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 117

9 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 202/2019HCL S2 nr. 264/2018HCL S2 nr. 144/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu”>> astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2                  nr. 202/2019;

Analizând:

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate comun nr. 40841/17.03.2021 prezentat  de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, precum și de Direcția Generală pentru Administrația Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul favorabil nr. 15/24.03.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;

- Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

- Ordonanța de Urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice;

         - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. k) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii votului valabil exprimat

 

H O T Ă R ĂȘ T E

 

 

Art. I Se modifică valoarea totală a proiectului prevăzutăîn Anexa nr.1 și      Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentruproiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu”>>,  astfel cum a fost actualizată prin H.C.L Sector 2   nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 202/2019, la valoarea de8.179.944,41 lei inclusiv TVA.

 

Art. II (1) Se modificăși se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentruproiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu”>, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2            nr. 202/2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre  - Devizul general actualizat, Devizele pe obiecte actualizate, parte din documentația tehnico-economică faza DALI, precum șiMemoriul tehnic justificativ pentruactualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu”>>, ce cuprinde un număr de 12 pagini, celelalte prevederi rămânând aplicabile, în măsura în care nu contravin prezentei hotărâri.

 

 

 

                       (2) Se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2        nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu”>> astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2                  nr. 202/2019, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, ce cuprinde un număr de 5 pagini.

 

            (3) Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 17 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. III (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu”>> astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 202/2019,  rămân aplicabile.

 

            (2) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Management Proiecte, Direcția Achiziții și Contracte Publice, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și echipa de implementare a proiectului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 
  

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 117

Bucureşti, 31.03.2021

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 20 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 117.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:46 Vizualizări
Descărcare: 9 times
Data creării: 06-04-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE