• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 217

129 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 322/2018  şi HCL S2 nr.  106/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2;

Analizând:

         - Nota de fundamentare nr. 2829/03.07.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul de specialitate nr. 75220/11.07.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

         - Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

         - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

        - Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţiisănătoase pentru copii şi adolescenţi;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;    

        -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 126/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și preţurile minimale pentru închirierea spaţiilor disponibile aflate în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           (2) Anexele nr. 1 și 2 cuprind un număr de 38 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 126/2017, își încetează aplicabilitatea.

 

           Art.3 Contractele de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau care urmează a fi semnate cu câştigătorii procedurilor de licitaţie finalizate prin desemnarea ofertantului câştigător, vor fi adaptate din punctul de vedere al clauzelor contractuale şi al preţurile minime menționate în anexa nr. 2 la prezenta, începând cu luna imediat următoare intrării în vigoare a prezentei.

 

           Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, organele de conducere ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi Directorul Direcţiei  Generale  pentru   Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

             Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE         PUȘCAȘU MARIAN                                                                                                          ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.   215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                         ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 217

Bucureşti, 20.07.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 41 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 217.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:449 Vizualizări
Descărcare: 129 times
Data creării: 27-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE