• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 106

19 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 217/2018 şi  HCL S2 nr. 322/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 2557/15.05.2020 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrată la Serviciul Registraturăşi Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Sectorului 2 sub nr. 56942/18.05.2020;
 • Raportul de specialitate nr. 59074/21.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislaţie, Contencios-Admnistrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 57376/21.05.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 333 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;

           

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se modificăşi se completează art. 22 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizarea și desfășurare a licitației publice pentru închiriere spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2  nr. 322/2018, şi va avea următorul conţinut:

 

,,Art. 22 (1) Contravaloarea lunară a chiriei va fi încasată de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, acestea având obligația legală de a vira în totalitate contravaloarea încasată către bugetul local.”

 

 

            Art. II Se modificăşi se completează art. 10 din Anexa nr. 8 la Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizarea și desfășurare a licitației publice pentru închiriere spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2  nr. 322/2018, denumită ,,Contract de închiriere, şi va avea următorul conţinut:

 

,,Art. 10 Locatorul va vira lunar, dupăîncasarea chiriei și a eventualelor penalități aferente acesteia, în totalitate contravaloarea încasată către bugetul local.”

 

            Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018, rămân aplicabile.

 

          Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. V Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUŞCAŞU MARIAN

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 106

Bucureşti, 28.05.2020

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: 106.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:181 Vizualizări
Descărcare: 19 times
Data creării: 05-06-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE