• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 261

24 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 203/2019HCL S2 nr. 118/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 90597/21.08.2018 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București şi de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
 • 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018;
 • Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art. 1 Se aprobă proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>> în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2017/3/3.1/B/2/BI.

 

            Art. 2 Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 87697/26.09.2017, Actul adiţional nr. 1/26.02.2018 şi Actul adiţional nr. 2/31.07.2018 între Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti - Lider de parteneriat (Partener 1) şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - Partener 2, încheiate în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde un număr de 22 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>, în cuantum de 6.206.520,86 lei inclusiv TVA.

 

            Art. 4 (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti - Lider de parteneriat (Partener 1), în cuantum de 228.949,57 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 223.029,80 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 5.919,77 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Bratianu”>>.

                        (2) Se aprobă contribuţia în proiect a Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de 749.314,94 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 648.535,60 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 100.779,34 lei inclusiv TVA.

 

 

            Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/ modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu>>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

 

            Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

            Art. 7 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 147/02.10.2017 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţie 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/BI, îşi încetează aplicabilitatea.

 

           Art. 8 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul de finanţare şi toate actele necesare în numele Liderului de Parteneriat şi al Partenerului 2.

 

Art. 9 Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Directia Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Direcţia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 10 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    CONSTANTIN ANGELA                                                                                                         ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                            SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                         ELENA NIȚĂ

     

 

 

     Hotărârea nr. 261

     Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 25  pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Denumire fișier: 261.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:316 Vizualizări
Descărcare: 24 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE