• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 203

25 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 118/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 261/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>;

Analizând:

 • Raportul de specialitate comun nr. 98688/10.07.2019 prezentat de Direcţia Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;
 • Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;
 • Contractul de finanțare nr. 3561/18.12.2018 și Cererea de finanțare pentru implementarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>.

    

 În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 se modificăși completează având următorul conținut:

         ,, Art. 2Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 87697/26.09.2017, Actul adițional nr. 1/26.02.2018, Actul adițional nr. 2/31.07.2018 și Actul adițional nr. 3/03.07.2019 între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 – Partener 2, încheiate în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 24 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. II Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 se modificăși completează având următorul conținut:

         ,, Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>, în cuantum de 7.232.428,04 lei inclusiv TVA.”

.

Art. III Art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 se modificăși completează având următorul conținut:

          ,,Art. 4 (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1), în cuantum de 228.949,57 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 223.029,80 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 5.919,77 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>.

            (2) Se aprobă contribuția în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de 1.775.222,12 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 1.674.442,78 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 100.779,34 lei inclusiv TVA.”

 

 Art. IV Celelalte prevederi ale  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>, rămân aplicabile.

 

 Art. V Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Echipa de implementare a proiectului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. VI Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                          DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                               SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărârea nr. 203

Bucureşti, 18.07.2019

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 27 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.        

Denumire fișier: 203.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:330 Vizualizări
Descărcare: 25 times
Data creării: 24-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE