• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 118

10 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 261/2018HCL S2 nr. 203/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.261/2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  „Ion I.C Brătianu”>> , astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 203/2019;

Analizând:

  • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate comun nr. 40849/17.03.2021 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, precum și de Direcția Generală pentru Administrația Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Avizul favorabil nr. 16/24.03.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;
  • Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

 

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele  publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

- Ordonanța de Urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice;

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii votului valabil exprimat

 

 

H O T Ă R ĂȘ T E

 

 

Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 261/2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  „Ion I.C Brătianu”>> , astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 203/2019 se modificăși se completează cu alineatul (2), având următorul cuprins:

 

,,Art.2

          (…)

 

           (2) Se aprobă Actul adițional nr. 4/17.03.2021 pentru modificarea Acordul de parteneriat nr. 87697/26.09.2017 încheiat între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 – Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. II  Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 261/2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  „Ion I.C Brătianu”>> , astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 203/2019, se modificăși se completează, având următorul cuprins:

 

 

,,Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I.C.Brătianu”>>, în cuantum de 8.179.944,41 lei inclusiv TVA.”.

 

Art. III Articolul 4 alineatul (2) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2          nr. 261/2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  „Ion I.C Brătianu”>> , astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 203/2019, se modificăși se completează, având următorul cuprins:

 

,,Art. 4 (…)

 

          (2) Se aprobă contribuția în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de 2.722.738,49 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina partenerului 2, în cuantum de 2.621.959,15 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2%  din totalul cheltuielilor  eligibile ale proiectului ce sunt în sarcina partenerului 2,în cuantum de 100.779,34 lei inclusiv TVA.”

 

Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  „Ion I.C Brătianu”>> , astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 203/2019, rămân aplicabile.

 

Art. V Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. VI Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Hotărâre nr. 118

Bucureşti, 31.03.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 118.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:49 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 06-04-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE