• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 262

30 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 310/2018HCL S2 nr. 31/2020HCL S2 nr. 141/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 – „Ferdinand I”>>,

           Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 90595/21.08.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și de Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

          -  Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 

         - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

      - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

           În temeiul art. 45 alin. (2), lit.a)., coroborat cu art. 81 alin. (2), lit.j).şi alin.(4)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.l Se aprobă proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2017/3/3.1/B/2/BI.

Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 și Actul adițional nr. 1/31.07.2018 între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 20 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>, în cuantum de 5.594.313,59 lei inclusiv TVA;

Art.4 (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1), în cuantum de 188.121,07 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 183.918,07 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 4.203,00 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>;

          (2) Se aprobă contribuția în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de 1.025.983,61 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 940.794,60 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 85.189,01 lei inclusiv TVA.

Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7 La data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 Municipiul București nr. 149/02.10.2017, privind aprobarea proiectului<< Eficientizarea energetică prin reabilitare/modernizare a Şcolii nr.64- ,,Ferdinand I “>> , Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţie 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/BI îşi încetează aplicabilitatea.

Art.8 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de finanţare și toate actele necesare în numele Liderului de Parteneriat şi al Partenerului 2.

Art.9 Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.10 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    CONSTANTIN ANGELA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

  Hotărârea nr. 262

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 23 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 262.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:301 Vizualizări
Descărcare: 30 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE