• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 031

6 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 141/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 262/2018HCL S2 nr.  310/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>,  astfel cum a fost modificatăși completată prinH.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 22425/13.02.2020 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și de Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

- Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele  publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 94/17.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64  „Ferdinand I”>>, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018 se completează cu următorul alineat:

”Se aprobă Actul adițional nr. 3/12.02.2020 pentru modificarea Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 încheiat între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 – Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 5 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. II  Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64  „Ferdinand I”>>, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018 se modificăși se completează, având următorul cuprins:

,,Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 ,,Ferdinand I”>>, în cuantum de 6.988.407,49 lei inclusiv TVA.”.

 

Art. III Articolul 4 alineatul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64  „Ferdinand I”>>, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018 se modificăși se completează, având următorul cuprins:

 

 

,,Art. 4

          (…)

          (2) Se aprobă contribuția în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de 2.420.077,51 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 2.334.888,50 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 85.189,01 lei inclusiv TVA.”

 

Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018,  rămân aplicabile.

 

Art. V Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. VI Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR GENERAL,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

           

Hotărârea nr. 31

Bucureşti, 20.02.2020

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 31.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:179 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 02-03-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE