• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 310

36 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 31/2020HCL S2 nr. 141/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 262/2018 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64  „Ferdinand I”>>;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 103291/20.09.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

- Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele  publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;            

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64  „Ferdinand I”>> se modificăși se completează, având următorul cuprins:

Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 și Actul adițional nr. 1/31.07.2018 între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 20 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre precum și Actul adițional nr. 2/31.08.2018 la Acordul de parteneriat nr.21699/27.02.2018 între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2) în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 11 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. II  Articolul 4 alineatul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>> se modificăși se completează, având următorul cuprins:

 Art.4 (1) Se aprobăcontribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1), în cuantum de 188.121,08 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 183.918,07 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 4.203,01 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>”.

 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>, rămân aplicabile.

 

Art. IV Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE              PUŞCAŞU MARIAN                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.   215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                         ELENA NIȚĂ

 

                       

 

 

                                                                                                         

 

  Hotărârea nr. 310

Bucureşti, 27.09.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 14 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                         

Denumire fișier: 310.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:331 Vizualizări
Descărcare: 36 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE