• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 251

34 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 87/2021HCL S2 nr. 308/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind metodologia de acordare a meselor  de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 - 2019;

           Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 91769/23.08.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Referatul de specialitate nr. 95754/22.08.2018 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 92265/24.08.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 2358/21.08.2018 prezentată de Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilăcu amendament, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituţiilor, secţiilor de spital şi a celorlalte unităţi de protecţie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea Guvernului 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat;
 • Hotărârea Guvernului 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Hotărârea Guvernului 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 114/2014 privind majorarea alocaţiei de hrană pentru copii/ persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Începând cu anul şcolar 2018 - 2019, copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şcolarizaţi în învăţământul special preuniversitar de stat, respectiv, Liceul Tehnologic Special nr. 3 şi Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere, beneficiază de masă asigurată de către unităţile de învăţământ special preuniversitar de stat, care fac obiectul prezentului articol, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei ce conţine 1  paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Procedura de achiziţie a serviciilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, iar derularea contractelor se va face de către unităţile de învăţământ special preuniversitar de stat.

 

Art. 2 Finanţarea drepturilor prevăzute la art. (1) se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatăşi din sume alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/2006 privind finanţarea drepturilor materiale şi alocaţiilor zilnice de hrană pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de protecţie socialăşi de învăţământ special şi special integratîşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, Liceul Tehnologic Special nr. 3 şi Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE             CONSTANTIN ANGELA                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

                                                                                                                                                           

 

 

Hotărârea nr. 251

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 251.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:321 Vizualizări
Descărcare: 34 times
Data creării: 07-03-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE