• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 087

14 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 308/2018HCL S2 nr. 251/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 25.02.2021;

         Luând în considerare proiectul de hotărâreinițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2     nr. 308/2018;

         Analizând:

 • Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 26911/19.02.2021 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 26177/18.02.2021 întocmit de Direcţia Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr.647/15.02.2021 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 72/2013  privind  aprobarea normelor metodologice pentru

determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1251/2004 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituțiilor, secțiilor de spital și a celorlalte unități de protecție specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor jutețene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București ;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a

meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018;

 

În temeiul art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) și lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se modificăși se completează  Articolul 1 alineatul (2) din H.C.L. Sector 2             nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018, după cum urmează:

 

  “Art. I (2) Procedura de achiziție a serviciilor prevăzute la alin. (1), precum și derularea contractelor încheiate ca urmare a finalizării procedurii se vor realiza de către unitățile de învățământ special preuniversitar de stat.

 

           Art. II Celelalte prevederi din H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar            2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018, rămân aplicabile.

 

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Direcția Generală de Asistență Socială Sector 2, precum și unitățile de învățământ special preuniversitar de stat , Liceul Tehnologic Special nr.3 și Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

 

           Art. IV Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

     SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 87

Bucureşti, 25.02.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: 87.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:65 Vizualizări
Descărcare: 14 times
Data creării: 02-03-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE