• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 206 din 2019

104 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. HCL S2 nr.  228/2019,  HCL S2 nr.  303/2019HCL S2 nr. 218/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr.  187/2018HCL S2 nr.  383/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

          - Nota de fundamentare nr. 3130/05.07.2019 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

          - Raportul de specialitate nr. 98640/10.07.2019 întocmit de către Direcţia Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

            - Dispoziţia nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

            - Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

            - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009
privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008";

            - Instrucțiunea emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, în calitate de Autoritate de Management pentru POR nr. 112/08.03.2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114//2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative, a prorogării unor termene;

           - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I (1) Se modificăşi se completează anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei  nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Se înlocuieşte anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           (3) Valoarea totală actualizată pentru cele 6 obiective de investiții prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre este de 56.735.473,93 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 12.014.373,07 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 38.776.483,49 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 8.211.355,37 Euro, inclusiv TVA.

            Cursul InforEuro utilizat pentru calcularea valorii este de 4,72230 lei valabil pentru luna iulie 2019.

 

          Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Hotărârea nr. 206

              Bucureşti, 18.07.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Denumire fișier: 206.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:580 Vizualizări
Descărcare: 104 times
Data creării: 24-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE