• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 004

56 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 89/2018,  HCL S2 nr. 218/2018HCL S2 nr. 248/2018HCL S2 nr. 382/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificatăîntrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06,02,2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar  2018-2019;

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 5050/17.01.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 7077/23.01.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Avizele Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilăşi Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţiei, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

              - Avizul Conform nr. 42605/14.12.2017 emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal pentru anul şcolar 2018 - 2019;

            - Avizul Conform nr. 29448/15.12.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2018 - 2019;

-  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 05.02.2018 – 09.02.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală

-  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

 

Având vedere reglementările cuprinse în:

            -  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011, actualizat, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;

- Ordonanţă nr. 63/29.08.2002, actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12003    48 10 201   0 17>Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

- Ordinul Ministrului Naţionale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul scolar 2018 - 2019;

           

              În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

HOTĂRÂŞTE

 

Art. 1 (1) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2018 - 2019, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2018 - 2019, conform anexei nr. 2.

(3) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar şi pentru activităţi extraşcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2018 - 2019, conform anexei nr. 3.

(4 ) Anexele nr.1-3 conţin un număr de 10 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE      

       METEHĂU ANDREI GEORGE                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA                                                                         

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

                                                                                                                              ELENA NIȚĂ    

 

     

                   Hotărârea nr.

  Bucureşti, 06.02.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactatăîn 2 (două) exemplare.

Denumire fișier: 4.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:234 Vizualizări
Descărcare: 56 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE