• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 116 din 2021

82 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 98/2020HCL S2 nr. 336/2019HCL S2 nr. 190/2017HCL S2 nr. 91/2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărârepentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local reprezentând ,,Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ din Sectorul  2 al Municipiului București", astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017

 

Analizând:

-  Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Nota de fundamentare nr. 1335/25.03.2021 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 al Municipiului București, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București;

-  Raportul de specialitate nr. 45412/25.03.2021 întocmit de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice – Biroul Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București

  • Avizul favorabil nr.12/ 17.03.2021 emis de Comisia Tehnico Economică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înfiinţată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.257/ 16.02.2021;
  • Avizul Comisiei de Buget – Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

          - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaților terhnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

          - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

          - Hotătârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții ,, Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”.

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 190/2017 pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr.91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând ”Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”.

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I (1) Se modificăși se completează pozițiile nr. 1-4, 7, 9, 11 și 15 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții ”Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”, astfel cum a fost modificatăși completată prin HCL Sector 2 nr. 190/2017, conform Anexei nr.1 ce conţine 2 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre;

    (2) Se înlocuiesc paginile nr. 7-34, 48-54, 61-67, 75-80 și 102-107 din Anexa nr. 2 la HCL Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții ”Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raze Sectorului 2”, astfel cum a fost modificatăși completată prin HCL Sector 2 nr. 190/2017, conform Anexei nr. 2 ce conţine 34 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  (3) Valoarea totală actualizată a obiectivelor de investiţii denumite consolidare-reabilitare pentru cele 8 (opt ) unităţi de învăţământ – menţionate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, este de 25.221.476,08 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 21.340.617,37 lei, inclusiv TVA.

   (4) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții.

 

Art.II (1) H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții ”Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”,astfel cum a fost modificatăși completată prin HCL Sector 2 nr. 190/2017, inclusive anexele, se modificăşi se completează in sensul că sintagma ” Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” se înlocuiește cu  sintagma ” Lucrări de consolidare -  reabilitare pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”

 

Art.III Celelalte prevederi ale HCL Sector 2 nr.91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții ”Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”, astfel cum a fost modificatăși completată prin HCL Sector 2 nr. 190/2017, rămân aplicabile.

 

Art. IV Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Directorul General al Directorului General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS- CLAUDIU

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 116

Bucureşti, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 39 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 116.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:361 Vizualizări
Descărcare: 82 times
Data creării: 06-04-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE